Opłaty

Opłata miesięczna za pobyt dziecka w Żłobku, ponoszona przez rodzica (opiekuna prawnego) wynosi 10% (w zaokrągleniu do pełnych złotych) minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę:

  • za pobyt dziecka w Żłobku 225 zł miesięcznie – opłatę tę obniża się o 30% na drugie i kolejne dziecko w przypadku, gdy do Żłobka uczęszcza rodzeństwo
  • za pobyt dziecka w Żłobku powyżej 10 godzin dziennie – 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Całodzienne wyżywienie  dziecka w Żłobku 10 zł