Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z poleceniem Burmistrza Rzgowa,Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie zawiesza pobór opłat za usługi Żłobka Gminnego w Guzewie począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. do czasu wznowienia działalności żłobka oraz podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Rzgowie. 

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie 
Monika Walaszczyk

Szanowni Państwo

Rodzice, którzy są zainteresowani zapisaniem dziecka do Przedszkola Publicznego w Rzgowie lub Punktu Przedszkolnego w Guzewie proszeni są o przesłanie skanu wniosku rekrutacyjnego do dnia 31.03.2020 (wtorek) na adres mailowy: sekretariat@przedszkole.rzgow.pl . Oryginały natomiast będzie można dostarczyć dopiero po przywróceniu funkcjonowania placówki.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 24 marca 2020 r.

 

 

Panie, Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

województwa łódzkiego

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

  1. zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

  2. podjęcie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast działań zmierzających do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bocheński

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zalecił szczególną ostrożność
oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Rzgów jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Rzgów, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Rzgów dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 

 

Pragniemy poinformować, iż Żłobek Gminny w Guzewie bierze udział w projekcie pt.:

„„Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

Projekt realizowany jest od 01 lipca 2019 r. do 31 stycznia 2022 r.

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia 19 osób z terenu Gminy Rzgów, które pełnią funkcje rodzicielskie poprzez utworzenie 19 miejsc opieki w formie instytucjonalnej (żłobek) od 01.07.2019 roku do 31.01.2020 roku oraz zapewnienie 24 miesięcy bieżącego funkcjonowania, w okresie od 01.02.2020 roku do 31.01.2022 roku.

Wartość projektu: 821 873,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 672 763,76 zł

Do góry