Aktualności

Drodzy Rodzice

 

Zgodnie z poleceniem Burmistrza Rzgowa,Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie zawiesza pobór opłat za usługi Żłobka Gminnego w Guzewie począwszy od miesiąca kwietnia 2020 r. do czasu wznowienia działalności żłobka oraz podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską w Rzgowie. 

 

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie 
Monika Walaszczyk

Szanowni Państwo

Rodzice, którzy są zainteresowani zapisaniem dziecka do Przedszkola Publicznego w Rzgowie lub Punktu Przedszkolnego w Guzewie proszeni są o przesłanie skanu wniosku rekrutacyjnego do dnia 31.03.2020 (wtorek) na adres mailowy: sekretariat@przedszkole.rzgow.pl . Oryginały natomiast będzie można dostarczyć dopiero po przywróceniu funkcjonowania placówki.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 24 marca 2020 r.

 

 

Panie, Panowie

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast

województwa łódzkiego

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

polecam

  1. zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;

  2. podjęcie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast działań zmierzających do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

WOJEWODA ŁÓDZKI

Tobiasz Bocheński

Pragniemy poinformować, iż działania w ramach projektu pt.:

Gmina Rzgów wspiera aktywność zawodową rodziców”

zostają zawieszone z uwagi na aktualną sytuację zagrożenia epidemiologicznego.

Wobec ryzyka masowych zachorowań na odmiany wirusa SARS-CoV-2, Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zalecił szczególną ostrożność
oraz racjonalność w podejmowanych działaniach projektowych. Gmina Rzgów jako Beneficjent projektu została zobowiązana do dostosowania się do zaleć wydawanych przed odpowiednie służby oraz podjęcie w związku z wydanymi zaleceniami działań zaradczych
do specyfiki projektu.

Mając na względzie wyjątkowy charakter zaistniałych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem oraz bezpieczeństwem Uczestników projektu a także personelu projektowego, przy jednoczesnym względzie racjonalności wydawania środków publicznych – Gmina Rzgów, podjęła decyzję o czasowym zawieszeniu działań projektowych.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z koniecznością tymczasowego zawieszenia działań oraz przesunięciem terminów części wsparcia dla Uczestników projektu, Gmina Rzgów dołoży wszelkich starań, aby zrealizować założenia projektu w odpowiednim terminie.

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10: Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie 10.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

 

 

Więcej o: PIERWSZE ZABAWY NA PLACU ZABAW

Luty przywitał nas słoneczną pogodą i rześkim powietrzem co jest nie bywałe jak na tą porę roku.

Korzystamy ochoczo, bo piękny kolorowy plac zabaw czeka na nasze maluszki.

Do góry