Aktualności

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325 z późn. zm.), § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 07.12.2021r. do dnia 13.12.2021r. w miejscu zamieszkania wszystkim dzieciom ze Żłobka oraz pracownikom, którzy mieli ostatni kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniu 03.12.2021r. w Żłobku Gminnym  w Rzgowie, ul. Edukacyjna 8.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi informuje, iż osoby zaszczepione podwójną dawką szczepionek firm: BioNTech/Pfizer, Moderna, Astra Zeneca minimum 14 dni po drugiej dawce oraz jedną dawką szczepionki Johnson & Johnson minimum 14 dni po zaszczepieniu, a także ozdrowieńcy do pół roku od dnia otrzymania pozytywnego wyniku testu w kierunku obecności SARS-CoV-2, nie będą poddane kwarantannie.

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi z siedzibami  ul. Przybyszewskiego 10, 93-189 Łódź i ul.Pomorska 96 ,91-402 Łódź  jest administratorem danych osobowych. Każda osoba przesyłając wiadomość zawierającą jej dane osobowe drogą elektroniczną ma prawo dostępu do tych danych, żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania w związku z jej szczególną sytuacją. Przesyłane dane będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
Ponadto Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Łodzi informuje, iż przetwarza dane osobowe w związku z realizacją swoich zadań statutowych oraz w związku ze świadczonymi usługami. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem http://www.psselodz.pl/ lub w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi.

Burmistrz Rzgowa ogłasza nabór do Żłobka Gminnego w Rzgowie
Projekt „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”.

1.  Dokumenty zgłoszeniowe do projektu można uzyskać:
1)      pobierając ze strony internetowej: https://www.rzgow.pl/, lub www.zlobek.rzgow.pl (zakładka rekrutacja)
2)      osobiście /uzyskanie dokumentacji: Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, pok.22.

2.   Dokumenty do projektu należy składać:
a) w biurze projektu tj. w Urzędzie Miejskim w Rzgowie w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców”
b) pocztą elektroniczną na adres: rekrutacjadozlobka@rzgow.pl
c) przesyłką pocztową na adres biura projektu: Urząd Miejski w Rzgowie, pl. 500-lecia 22, 95-030 Rzgów, w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem: REKRUTACJA DZIECI DO ŻŁOBKA GMINNEGO W RZGOWIE „Żłobek Gminny w Rzgowie szansą na aktywność zawodową rodziców” –

w terminie od 6 grudnia 2021 r. od godziny 7.00 do 13 grudnia 2021 r. do godziny 12.00.

Dokumenty, które wpłyną przed w.w. terminem, tj. przed godz. 7.00 w dniu 6 grudnia 2021 r.
oraz po w.w. terminie, tj. po godz.12.00 w południe w dniu 13 grudnia 2021 r.,
nie będą rozpatrywane w procesie rekrutacji.

Szczegóły w Regulaminie rekrutacji.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do żłobka na nowy rok szkolny 2021/2022. 

Ilość wolnych miejsc: 11

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 16 sierpnia 2021 r  – 20 sierpnia 2021 r

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja
(załączamy wszystkie dostępne załączniki).

Dokumenty składać można: osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty, drogą pocztową na adres: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew, ul Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów,

oraz za pomocą poczty email na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl

Informujemy, że w przypadku gdy jeden rodzic wypełnia deklarację, drugi jest zobowiązany do załączenia informacji o zatrudnieniu.

 

Budowa Żłobka Gminnego w Rzgowie została dofinansowana w kwocie 420 000 zł

(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

w celu realizacji przez Gminę Rzgów zadania pod nazwą:

„Utworzenie w 2021 r. 14 nowych miejsc opieki opieki nad dziećmi do lat 3

w Żłobku Gminnym w Rzgowie przy ul.Letniskowej  6″.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

Wskazanym wyżej rozporządzeniem uchylono również § 3 rozporządzenia z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiący o możliwości czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki przez dyrektora żłobka, osobę kierującą pracą klubu dziecięcego lub przez dziennego opiekuna.

Przypominamy, że dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Do góry

Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0 Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0