Aktualności

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do żłobka na nowy rok szkolny 2021/2022. 

Ilość wolnych miejsc: 11

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 16 sierpnia 2021 r  – 20 sierpnia 2021 r

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja
(załączamy wszystkie dostępne załączniki).

Dokumenty składać można: osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty, drogą pocztową na adres: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew, ul Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów,

oraz za pomocą poczty email na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl

Informujemy, że w przypadku gdy jeden rodzic wypełnia deklarację, drugi jest zobowiązany do załączenia informacji o zatrudnieniu.

 

Budowa Żłobka Gminnego w Rzgowie została dofinansowana w kwocie 420 000 zł

(słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021

w celu realizacji przez Gminę Rzgów zadania pod nazwą:

„Utworzenie w 2021 r. 14 nowych miejsc opieki opieki nad dziećmi do lat 3

w Żłobku Gminnym w Rzgowie przy ul.Letniskowej  6″.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (opublikowanym pod adresem: https://monitorpolski.gov.pl/DU/2021/653), zmianie uległa data zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

Wskazanym wyżej rozporządzeniem uchylono również § 3 rozporządzenia z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiący o możliwości czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki przez dyrektora żłobka, osobę kierującą pracą klubu dziecięcego lub przez dziennego opiekuna.

Przypominamy, że dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun, na wniosek rodziców dzieci, którzy:
1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5) wykonują działania ratownicze,
6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
8) są zatrudnieni w  placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek
mają obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci.

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 17.11.2020r. do dnia 23.11.2020r. w miejscu zamieszkania dzieciom ze żłobka oraz pracownikom, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniach 12-13.11.2020r. w Żłobku Gminnym w Guzewie gm. Rzgów.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres hdm1@psselodz.pl następujących danych : imię, nazwisko, PESEL, adres przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w tytule Żłobek Guzew

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Szanowni Rodzice.

Informuję, że żłobek od dnia 16 listopada (poniedziałek) będzie pracował w godzinach 7.30-16.30.

Decyzja o skróceniu godzin pracy związana jest z absencją chorobową pracowników żłobka.

Powyższe działania mają na celu uniknięcie sytuacji, w której z naszymi dziećmi pracować będą całkiem nowe osoby.

W związku z tym, że sytuacja jest bardzo dynamiczna proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie przypominam,

że dzieci z objawami chorobowymi (nawet lekkimi) powinny bezwzględnie pozostać w domu.

Monika Walaszczyk

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie

Do góry