Aktualności

Komunikat

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.), § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 325), § 5 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607 z późn. zm.) w związku z ustalonym kontaktem z osobą zakażoną SARS-CoV-2

nakazuje

poddanie się obowiązkowej kwarantannie od dnia 17.11.2020r. do dnia 23.11.2020r. w miejscu zamieszkania dzieciom ze żłobka oraz pracownikom, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 w dniach 12-13.11.2020r. w Żłobku Gminnym w Guzewie gm. Rzgów.

Zakazuje się opuszczania miejsca kwarantanny, chyba, że odpowiednio dana osoba wymaga hospitalizacji albo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi postanowi inaczej.

Jednocześnie PPIS w Łodzi zobowiązuje rodziców/opiekunów dzieci i pracowników poddanych kwarantannie o przesłanie na adres hdm1@psselodz.pl następujących danych : imię, nazwisko, PESEL, adres przebywania na kwarantannie, nr telefonu do kontaktu. Proszę o dopisek w tytule Żłobek Guzew

Urszula Jędrzejczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do żłobka. 

Ilość wolnych miejsc: 5

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 3 sierpnia 2020 r  – 7 sierpnia 2020 r

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja
(załączamy wszystkie dostępne załączniki).

Dokumenty składać można: osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty, drogą pocztową na adres: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew, ul Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów,

oraz za pomocą poczty email na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl

Informujemy, że w przypadku gdy jeden rodzic wypełnia deklarację, drugi jest zobowiązany do załączenia informacji o zatrudnieniu.

Dyrektor Żłobka Gminnego w Guzewie informuje o rozpoczęciu rekrutacji uzupełniającej do żłobka. 

Ilość wolnych miejsc: 3

Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: 18 maja 2020 r  – 22 maja 2020 r

Dokumentacja rekrutacyjna znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Rekrutacja
(załączamy wszystkie dostępne załączniki).

Dokumenty składać można: osobiście, po wcześniejszym umówieniu wizyty, drogą pocztową na adres: Żłobek Gminny w Guzewie, Guzew, ul Edukacyjna 8, 95-030 Rzgów,

oraz za pomocą poczty email na adres: sekretariat@zlobek.rzgow.pl

Informujemy, że w przypadku gdy jeden rodzic wypełnia deklarację, drugi jest zobowiązany do załączenia informacji o zatrudnieniu.

UWAGA!

Pobyt dziecka w żłobku w obecnej sytuacji wiąże się ze zwiększonym ryzykiem ekspozycji

na czynniki chorobotwórcze, zarówno dla dzieci jak i pracowników żłobka.

W trosce o zdrowie naszych podopiecznych i personelu informujemy o nowych zasadach,

wynikających z wprowadzonej Procedury postępowania i profilaktyki COVID-19

w Żłobku  Gminnym w Guzewie – do pobrania poniżej. 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do żłobka:

1. Przed wejściem na teren żłobka należy bezwzględnie skorzystać z dostępnego płynu dezynfekcyjnego.
2. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze żłobka muszą bezwzględnie mieć założoną maseczkę ochronną i rękawiczki jednorazowe.
3. Wstęp do placówki ma dziecko tylko z jednym opiekunem.
4. Osoby przyprowadzające dzieci do żłobka oczekują w szatni na odbiór dziecka przez opiekunkę, to samo tyczy się odbioru dziecka ze żłobka, które bezpośrednio do szatni przyprowadza opiekunka.
5.W szatni mogą przebywać jednocześnie dwie osoby przyprowadzające lub odbierające dzieci.
6. Podczas bezpośrednich kontaktów z pracownikami żłobka oraz innymi rodzicami/opiekunami dziecka, należy zachować zalecaną odległość nie mniejszą niż 2 m, mając założoną maseczkę i rękawiczki.
7. Do żłobka można przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe bez oznak chorobowych takich jak kaszel, katar, stan podgorączkowy, podwyższona temperatura a także przebywać w odległości min. 2m od siebie innych rodziców/opiekunów, personelu i innych dzieci.
8.W trosce o zdrowie innych dzieci przebywających na terenie żłobka oraz personelu za zgodą rodziców/opiekunów prawnych po przyprowadzeniu dziecka do żłobka opiekunka mierzy dziecku bezdotykowo temperaturę. Opiekunka ma prawo odmówić      przyjęcia do żłobka dziecka, u którego widoczne są objawy chorobowe.
9. Dzieci do żłobka mogą być przyprowadzane wyłącznie przez osoby zdrowe.
10. Dzieci, które zamieszkują lub przebywają z osobami objętymi kwarantanną (również w izolacji domowej) nie mogą uczęszczać do żłobka.
11. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci a także interesanci mogą wejść na teren placówki tylko w uzasadnionym przypadku oraz za widzą i zgodą dyrektora placówki. Ponadto wyposażeni muszą być w ochronę ust i nosa oraz dłoni. Ze względu na dobro pracowników jak i naszych podopiecznych ograniczamy wstęp osób postronnych na teren placówki (poza szatnią dla rodziców).

Pliki do pobrania:

Wytyczne-GIS-żłobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ORAZ PROFILAKTYKA COVID-19 W ŻŁOBKU GMINNYM W GUZEWIE – SKAN

PROCEDURY POSTĘPOWANIA ORAZ PROFILAKTYKA COVID-19 W ŻŁOBKU GMINNYM W GUZEWIE – PDF

Do góry